Miljöpolicy

Vår miljöpolicy är:
• Vi ska utifrån våra egna resurser och förutsättningar verka för en bättre miljö och med utgångspunkt från våra egna, omvärldens och kunders krav och förväntningar eftersträva att vid varje transport erbjuda miljöeffektiva tjänster.
• Förvissa sig om all personal är förtrogen med denna policy och delaktiga i miljöarbetet.
• Hålla sig uppdaterade gällande lagar och förordningar inom miljö samt se till att dessa följs.
• Sträva att minimera tomgångskörning
• Verka för högre utnyttjande av fordon för att så sätt minska den relativa miljöpåverkan och förbättra lönsamheten.
• Att ständigt sträva efter förbättring samt utveckla arbetet med avseende på att minska miljöpåverkan.

Sveriges Åkeriföretag
Start